Provozní řád sportoviště

Každý návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí !

Za mládež mladší 15-ti let zodpovídají rodiče, nebo doprovod starší 18-ti let !

Návštěvník vstupuje na sportoviště s prostředkem určeným pro daný druh sportu (kolo BMX a MTB ) a s ochrannými prostředky jako je HELMA a jinné. • Jezdec jezdí na trati jednosměrně z bodu START do bodu CÍL.

 • Na každé trati jede jen jeden jezdec, další vjíždí až je trať volná.

 • Jezdí se na uměle vytvořených skocích postavených z hlíny

 • Trať je tvořena více skoky postavených převážně za sebou.

 • Návštěvník je povinen používat sportoviště pouze pro sport, který je k tomu určený ( jízda na kole BMX nebo MTB).

 • Žádáme návštěvníky, aby se chovali podle pravidel slušného chování a svým jednáním neomezovali a neohrožovali ostatní sportovce či návštěvníky areálu.

 • Návštěvník je povinen nahlásit případný vznik požáru či jinou nebezpečnou událost, která by mohla ohrozit sportovce či návštěvníky areálu.

 • Žádáme každého návštěvníka aby neprodleně nahlásil pracovníkovi areálu veškeré závady na sportovišti, či překážky bránící řádnému užívání sportoviště před jakoukoliv jízdou na trati.

 • Nahlášení závady se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště jednotlivým návštěvníkem a taktéž na závady vzniklé během doby užívání sportoviště návštěvníkem.

 • Do doby vyřešení situace příslušným zaměstnancem sportovního areálu (zejména úprava sportoviště), není návštěvníkovi dovoleno započít užívání sportoviště, či v jeho užívání pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes zjištěné závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoliv odpovědnost, za škodu či újmu na zdraví způsobenou návštěvníkovi závadou sportoviště, zařízení či náčiní.

DĚKUJEME :) 

Provozní řád areálu 

Návštěvník je povinen seznámit se a řídit provozním řádem areálu a sportoviště !

Obecná pravidla

Žádáme návštěvníky, aby se řídili dobrými mravy a pravidly společenského chování

Za mládež mladší 15-ti let zodpovídají rodiče, nebo doprovod starší 18-ti let !

 • Z důvodů bezpečnosti je v areálu povolen pohyb pouze po vyznačených cestách.

 • V celém areálu je zakázáno odhazovat odpadky, úmyslně znečišťovat venkovní a vnitřní prostory, ničit, odnášet, nebo přemisťovat zařízení areálu, kouřit ve společných prostorech, vyjma míst, která jsou jako kuřácká označena.

 • V případě ztráty, odcizení či poškození majetkových hodnot, či peněz, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za tuto událost, proto si veškeré cennosti, či jiné majetkové hodnoty, včetně peněz zabezpečte proti odcizení poškození

 • Návštěvník je povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu.

 • Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny oprávněných osob, či pořadatelů akcí konaných v areálu.

 • Pracovník sportovního areálu je oprávněn vykázat s pokutou osobu pod vlivem alkoholu, návykových látek či osobu obtěžující ostatní návštěvníky areálu.

 • V areálu je zakázáno rozdělávat oheň.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA VSTŘÍCNOST A POCHOPENÍ

V areálu BIKE PARK ŠTERNBERK je přísně zakázáno jakékoliv znečišťování!

Odhození: papírů, plastů, kovů, skla, nebezpečných či hořlavých látek, cigaret či jiného odpadu mimo místo na to určené (odpadkový koš) je pod pokutou 1000 Kč !

Je zakázáno zejména

 • Vstupovat do areálu a na sportoviště pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek

 • Odhazovat po areálu odpadky.

 • Provádět svévolné úpravy, nebo ničit zařízení, či zapůjčené náčiní.

 • Používat sportoviště k jiným účelům, než je určeno.

 • Požívat alkohol, či jiné omamné látky.

 • Vstupovat do areálu jinak, než oficiálními vchody.

 • Je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se v areálu.

 • Vnášet do areálu zbraně, výbušniny, hořlaviny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující život, zdraví a bezpečnost a následně s nimi manipulovat.

 • Z bezpečnostních důvodů je zakázán vstup na veškerá sportoviště s jídlem, žvýkačkou, piercingem v jazyku či vyndávacími rovnátky atd.

 • Zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.

 • Rozdělávat oheň.

V případě porušení bezpečnostních či společenských pravidel, může být návštěvník z areálu vykázán s pokutou.